Champion Honey Honey Royal Devils*PL

Warszawa - 10.11.2019 - IBSCC - EX1, CAC
Warszawa - 09.11.2019 - IBSCC - EX1, CAC
Warszawa - 09.11.2019 - IBSCC - EX1, CAC